Energiberäkning för bygganmälan

Energiberäkning – Specifik energianvändning enligt BBR

Vi utför snabba och noggranna energibalansberäkningar av byggnader för företag och privatpersoner.

  • BILLIGT

Vi erbjuder energiberäkningar till marknadens bästa pris.

  • SNABBT

Vi kan leverera beräkningen inom en vecka efter att vi fått in ritningar.

  • TILLFÖRLITLIGT

Vi utför våra beräkningar enligt Boverkets regler med hjälp av EU-standarden för energiberäkningar.

Vi hjälper dig att klara av myndighetskraven i BBR för specifik energianvändning för uppvärmning av nybyggda hus. Vi utför även den energiberäkning som krävs vid bygganmälan.

Ring oss på 0706-713866 eller skicka ett email för information och prisuppgifter.

Hårdare krav i BBR för specifik energianvändning i byggnader

Nya regler för energieffektivitet

Vid nybyggnad av hus ställer Boverket enligt BBR 9:2 numera krav på specifik energianvändning i hus som byggs. De nya reglerna medför att byggherren nu är ansvarig att redan på projekteringsstadiet genom en energiberäkning förvissa sig om att en byggnad inte använder mer energi för uppvärmning än gränsvärdet.

Krav på energiberäkning

För att säkerställa att energikraven för en byggnad möts krävs en energibalansberäkning för att ta fram husets förväntade specifika energianvändning. Det är av stor vikt att denna energiberäkning är korrekt utförd eftersom alla hus ska genomgå en energideklaration efter uppförandet och om byggnaden då inte uppfyller kraven måste detta åtgärdas. Vad händer om huset efter uppförandet drar för mycket energi?

Trygg och korrekt energiberäkning

Det säkraste sättet att förvissa sig om att en energiberäkning lever upp till de nya kraven är att använda sig av standardiserade och godkända beräkningsmodeller. Våra energiberäkningar utförs enligt ISO 13790 som är den beräkningsnorm som EU tagit fram för energidirektivet. Detta är den enda metoden för energiberäkning som är uttryckligen godkänd i Boverkets regelverk. Genom att vår energiberäkning följer denna europanorm ger det också största möjliga tyngd vid eventuella framtida tvister gällande energiförbrukning.

Energibalansberäkning enligt ISO 13790

ISO 13790 är en beräkningsstandard som är utvecklad av oberoende experter på uppdrag av EU. Syftet med standarden är att få en enhetlig metod att beräkna energi för uppvärmning av byggnader, så att de uppfyller kraven i det nya energidirektivet. ISO 13790 är väldokumenterad och är den enda metod för energiberäkningar av byggnader som är explicit godkänd av Boverket. I bland annat tyskland så är detta den enda godkända metoden för energiberäkning av byggnader.

Ring oss på 0706-713866 eller skicka ett email för information och prisuppgifter.