Energibalansberäkning

Att räkna ut en byggnads energibehov kräver kunskap, noggrannhet och bra verktyg i form av datorprogram för energibalansberäkning. En byggnads energiförbrukning kan ses som resultatet av ett system där hela huset med ingående konstruktioner och material, samt andra faktorer såsom klimat, solinstrålning och brukarvanor ingår. För att räkna ut energiförbrukningen krävs det att man tar hänsyn till samtliga faktorer och att indatan håller en hög kvalitet.

Behöver du hjälp med energiberäkningar?

Control Engineering utför energiberäkningar av byggnader för både företag och privatpersoner.

För mer information besök vår sida energiberäkning.

Energibalansberäkning

Att räkna ut en byggnads energibalans innebär kortfattat att man räknar ut differensen mellan energiförluster, dvs läckage, transmissioner genom väggar tak och grund samt tappvarmvatten, och den tillförda energin i form av solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme, spillvärme från hushållsapparater och dylikt. Resultatet är den energi som måste tillföras utifrån i form av el, fjärrvärme, pellets eller annat energislag.

Beräkna U-värden

För att räkna ut förluster krävs att man räknar ut U-värden, som är ett mått på hur mycket värme ett material släpper igenom, för samtliga byggnadsdelar, fönster dörrar etc. När alla U-värden och areor för de olika delarna i klimatskalet är uträknade genereras ett genomsnittligt U-värde för hela klimatskalet, detta är ett mått på hur pass väl isolerat huset är. U-värdena används för att beräkna transmissionsförluster. Andra energiförluster är läckage och ventilationsförluster.

Energitillskott

Att räkna ut tillskott i form av gratisenergi kan delas upp i två poster. Interna tillskott såsom kroppsvärme och värme från hushållsapparater och lampor behöver inte någon större beräkning utan man kan använda standardvärden från Boverket.

Externa tillskott, främst från solinstrålning är mer komplicerat, man behöver göra en simulation över hur mycket solinstrålning som kommer in genom fönstren och för det krävs det att man vet hur stora fönsterareor det finns i de olika väderstrecken samt hur pass skuggade fönstren är.

Ytterliggare faktorer påverkar energibalansen

Förhållandet mellan tillskott och förluster av energi i en byggnad påverkas även av byggnadens värmelagringsförmåga. Tunga hus lagrar mer värme i väggar under dagen när tillskotten är som störst och släpper ut den under natten när förlusterna är som störst, detta gör att även byggnader med samma U-värde men olika värmelagringsförmåga drar olika mycket energi och detta måste också tas med i beräkningen.

Värmepumpar, tappvarmvatten och dylikt

När man räknar ut energibalansen i en byggnad tar man endast hänsyn till energin som behövs för att värma upp huset. Hur värmen genereras tar man inte hänsyn till. Vid en komplett energiberäkning krävs det att man räknar med ytterliggare tillskott, energibesparande åtgärder och och förluster. Exempel på detta är värmepumpar som sänker energiförbrukningen genom att utnyttja frånluftsvärme eller bergvärme, solpaneler som ger gratisenergi.

Tappvarmvatten räknas också in i den totala energiförbrukningen. Dessa ytterliggare besparingar och förluster kan man antingen räkna med från början eller dra av och lägga till i efterhand.

Energibalansberäkning med EnergyCalc

Med vårat energiberäkningsprogram EnergyCalc kan man enkelt göra hela energibalansberäkningen genom att föra in de olika materialen som använts i väggar tak och grund samt deras areor. Fönster och dörrar läggs till och även ventilation. U-värden beräknas automatiskt. EnergyCalc räknar med husets värmelagring och solinstrålningen beräknas dynamiskt för att inte ge de felaktiga resultat som man får om man räknar in hela solinstrålningen.